📌Thông báo:

(Thông báo này chỉ xuất hiện nội dung khi gặp phải trường hợp làm ảnh hưởng đến quá trình đặt và nhận hàng như: dịch bệnh, chiến tranh, đóng cửa biên giới,...).
× Mua sắm mô hình từ Trung Quốc & Nhật Bản!

Bài đăng mới nhất

Xem tất cả
Đơn hàng số: 08 (Lê Quang Thái)

Đơn hàng số: 08 (Lê Quang Thái)

Đơn hàng số: 07 (Lê Quang Thái)

Đơn hàng số: 07 (Lê Quang Thái)

Đơn hàng số: 15 (Nguyễn Trần Chính)

Đơn hàng số: 15 (Nguyễn Trần Chính)

Đơn hàng số: 14 (Nguyễn Trần Chính)

Đơn hàng số: 14 (Nguyễn Trần Chính)

Đơn hàng số: 13 (Nguyễn Trần Chính)

Đơn hàng số: 13 (Nguyễn Trần Chính)

Đơn hàng số: 05 (Mai Nguyễn Hoàng Long)

Đơn hàng số: 05 (Mai Nguyễn Hoàng Long)

Đơn hàng số: 03 (Tuấn Phạm)

Đơn hàng số: 03 (Tuấn Phạm)

THÔNG BÁO

Mô hình 1:72:"Sau 18/02/2023, Mô hình 1:72 chính thức hoạt động bình thường trở lại!"

=>Vui lòng tắt thông báo để tiếp tục tra cứu hành trình đơn hàng.